Quỹ tài trợ Khối Thịnh vượng chung tập trung cho Giải thưởng truyện ngắn

Quỹ tài trợ Khối thịnh vượng chung bỏ hẳn giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay để tập trung cho Giải thưởng truyện ngắn Khối thịnh vượng chung. Theo Lucy Hannah, giám đốc chương trình của Quỹ tài trợ Khối thịnh vượng chung, quyết định này phản ánh “một nhận thức dần dần rằng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started