Đặng Hoàng Giang viết sách về cách đối diện với cái chết

Cuốn sách “Điểm đến cuộc đời” nói về cách đối diện với cái chết, quan hệ giữa sự chết và cuộc sống. Đặng Hoàng Giang là một nhà hoạt động xã hội. Ông nổi tiếng với những bài viết phản biện cùng hai cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can và Thiện, ác và Smart phone.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started