Clément Rosset chiến thắng giải thưởng Procope của Lumières 2013

Giải thưởng Procope lần thứ hai đã được trao cho Clément Rosset với tác phẩm L’invisible (tạm dịch: Vô hình), nhà xuất bản Minuit. Nhà triết học Clément Rosset nhận giải thưởng Procope của Lumières với L’invisible được xuất bản bởi nhà xuất bản Minuit. Giải thưởng này tôn vinh các bài tiểu luận chính... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started