Năm phóng viên tranh giải thưởng Hennessy 2014

Emily Barnett, Thierry Clermont, Jérôme Dupuis, Olivia de Lamberterie và Grégoire Leménager là năm ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Hennessy dành cho văn học báo chí.

201303Hennessy_PrixLitterai
Giải thưởng Hennessy năm 2013 thuộc về Philippe Delaroche

Ban giám khảo giải thưởng văn học báo chí Hennessy, sau khi chọn ra năm ứng cử viên sáng giá nhất vào vòng chung khảo năm 2014, đã thú nhận rằng “chúng tôi thật sự gặp khó khăn khi lựa chọn bởi số lượng và sự đa dạng cũng như chất lượng của các bài dự thi được ứng viên gửi đến ban giám khảo.”

Cuối cùng, ban giám khảo đã chọn ra năm phóng viên đang công tác tại năm tờ báo sau: Inrockuptibles (Emily Barnett), Figaro (Thierry Clermont), L’Express (Jérôme Dupuis), Elle (Olivia Lamberterie, cũng đang cộng tác với France 2) và Nouvel Observateur (Gregory Leménager).

Mỗi ứng cử viên – từ các tờ báo Pháp – đều gửi đến một bộ dự thi gồm sáu bài bình luận, bài phỏng vấn hoặc phóng sự.

Ngoài trưởng hội đồng là Yves Harté thì ban giám khảo gồm có Hélène Bastier, Bruno Corty, Philippe Delaroche, Alexandre Fillon, Fabrice Gaignault, Maurice Hennessy, Jean-Claude Lamy, Philippe Lançon, Olivier Mony, Jean-Noël Pancrazi Colombe Schneck, tất cả đều là những người chiến thắng giải thưởng Hennessy những năm trước.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 7000 € và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 3 sắp tới.

Philippe Lançon (từ Libération), Sabine Audrerie (từ La Croix) và Philippe Delaroche (từ Lire) là ba người chiến thắng giải thưởng những năm gần đây nhất.

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: